Home Hírlevelek A CKP október 25-i hírlevele

A CKP október 25-i hírlevele

2016-10-25

Elfogadták a Digitális Oktatási StratégiátMost jelentek meg a középszintű szakmai érettségi már májusban érvényes általános szabályaiMódosítani kívánják a gyermekvédelmi törvényt

TÖRTÉNÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN

 

Elfogadták a Digitális Oktatási Stratégiát

A Kormány a 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját, amelynek kidolgozásában a CKP is részt vett.

 

Most jelentek meg a középszintű szakmai érettségi már májusban érvényes általános szabályai

Bár ezek a szabályok már a 2017. májusi érettségin érvényesek lesznek, az új szakmai tárgyak részletes szabályai még mindig csak az NSZFH oldalán elérhető munkaanyagból ismerhetők meg.

 

Módosítani kívánják a gyermekvédelmi törvényt

Az egyéni képviselői indítványt október 26-án tárgyalják. A javaslat szerint „Egyéb jelzés hiányában is súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket gondozó szülő, más törvényes képviselő megtagadja az együttműködést az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatóval – háziorvossal, házi gyermekorvossal, védőnővel, – illetve a gyermek gondozása tekintetében a bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatóval, intézménnyel és a köznevelési intézménnyel.” A „súlyos veszélyeztetés” pedig a Gyvt. 72. §-a értelmében alapot adhat a gyermek azonnali kiemelésére.

A TASZ állásfoglalását, amelyet eljuttatott a képviselőknek, kérve, hogy ne szavazzák meg az indítványt, a Civil Közoktatási Platform is aláírta.

SNI-s szülői szervezetek SNI-s gyermekek esetén aggályosnak tartják azt a pontot is, amely szerint „A szűrővizsgálatot elrendelő határozat-közegészségügyi vagy járványügyi okból a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

 

NAT felülvizsgálat

Palkovics László nyilatkozata szerint hamarosan elkészül az új Nemzeti Alaptanterv. A koncepció kidolgozása a Köznevelési Kerekasztal tartalomfejlesztési munkacsoportjában már zajlik, egy előzetes tervet tavasszal már tárgyalt a kerekasztal.  A kidolgozásnak nem volt széles szakmai nyilvánossága, nem tudni arról sem, hogy a tervezetet vitára kívánják-e bocsátani. A CKP nyár elején ezzel kapcsolatban kiadott állásfoglalása most is érvényes.  A PDSZ kérdést intézett Palkovics László államtitkárhoz, amelyben választ kér arra, hogy

  • Milyen jogszabály alapján történt meg szakemberek felkérése/megbízása a NAT koncepciójának és/vagy a NAT-egészének az elkészítésére?
  • A felkért/megbízott szakemberek milyen szervezetet/szervezeteket/testületeket képviselnek? Kik ők?
  • Mire, és milyen teljesítési határidőre szól megbízásuk?
  • Milyen módon kívánja az EMMI megvalósítani az új NAT megalkotása előtti széles társadalmi és szakmai egyeztetési folyamatban, a közoktatás tartalmi szabályozása átalakításának kérdéseinek megvitatását?

 

Kötelező gimnáziumi felvételi terve

Több fórumon is nyilvánosságra hozták azt az elképzelést, hogy csak azok tanulhassanak tovább gimnáziumban, akik megfelelnek egy központi felvételin. Hofmann Rózsa elképzelését tavasszal Parragh László elevenítette fel, jelezve, hogy mindent megtesz a felvételi idei bevezetésének érdekében, mivel a gyengébb tanulóknak csak a szakképzésben lehet helye.

Az elképzelés megvalósulása esetén csökkenni fog a gimnáziumban továbbtanulók száma általában, és tovább nehezedik a gyengébb iskolákból, hátrányos helyzetből jövő, vagy később érő gyermekek továbbtanulási esélye.

Míg a világban az általános képzés szerepe, hossza nő a specializált szakképzés rovására, addig nálunk az élethosszig tartó tanulásra, benne a felelős választáson alapuló szakmatanulásra képessé tevő gimnáziumot ellehetetlenítik, az érettségit adó szakképzésben pedig az általános képzés szerepét csökkentik, a változtatást lehetetlenné teszik.

Ennek veszélyeiről bővebben itt írunk.

 

Köznevelési Kerekasztal átalakításának terve

A Köznevelési Kerekasztal üléséről szóló, az iskolafenntartóknak eljuttatott összefoglaló alapján a Köznevelési Kerekasztalt felváltja a Köznevelés-stratégiai Kerekasztal. Ennek a korábbi Közoktatás-politikai Tanácshoz hasonló szerepet szánnak, tagjai közt lennének a kormányzati oldal, a szakszervezetek, a szakmai, a szülői és a diákszervezetek képviselői. Nem világos még sem a szervezet hatásköre, sem az egyes oldalak képviselői kiválasztásának módja, se az, hogy a szakmai oldalon képviseltethetik-e magukat a civil szervezetek. A CKP ezügyben kérdéssel és javaslatokkal kíván fordulni az EMMI-hez.

 

Rendelettervezet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

A szakszervezetek nem fogadják el a tervezetet, amely megkönnyítené, de nem tenné automatikussá a korábban minősítésre jelentkezett, nyugdíj előtt álló pedagógusok Pedagógus II. fokozatba sorolását. A PSZ alkotmánybírósághoz fordul az ügyben.

 

Köznevelési törvény módosításának tervezete

A tervezet visszaállítaná azt a korábbi szabályt, amely szerint az érettségire vonatkozó lényeges változtatások csak 2 évvel előre hozhatók.

Mint köztudott, a CKP egyik követelése volt, hogy a változások csak felmenő rendszerben legyenek bevezethetők, de ezt nem tudtuk elérni. A javasolt módosítás a 2017-es érettségit nem érinti, azt a még meg sem jelent szabályok szerint kell megtartani.

 

Látszatintézkedések a korai iskolaelhagyás megelőzésére

Az EMMI társadalmi vitára bocsátotta a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni stratégia cselekvési tervét. A tervezet lényegében csak adminisztrációs előírásokat tartalmaz a korai iskolaelhagyással kapcsolatban. A Magyar Pedagógiai Társaság ezzel kapcsolatos álláspontja itt olvasható.

 

CKP TÖRTÉNÉSEK

Megalakult az Operatív munkacsoport      

A plenáris ülés határozatának megfelelően október 19-én az akció munkacsoport átalakulásával létrejött a CKP operatív munkacsoportja, amely szervezési, adminisztrációs, kommunikációs, koordinációs feladatokat lát el. A részletesebb tevékenységet, feladatokat, munkamegosztást a következő találkozókon határozzák meg.

2017 januári csoportgyűlésig az Operatív Munkacsoportot Krasznai Gábor (Szülői Összefogás) vezeti. Helyettese Csordás Anett (Lépjünk, hogy léphessenek!)

A munkacsoport várja a szervezetek, ill. az akció munkacsoport tagjainak jelentkezését. Kérik annak jelzését, hogy milyen feladatokban var a CKP segítséget.

Mivel egyelőre még nem jött létre a levelezőlista, a kéréseket és a jelentkezést Krasznai Gábor mailcímére (g.krasznai@chello.hu) kérik.

 

ÜT-ülés

Az Ügyvivő testület október 6-án ülést tartott.

Témák:

  • A stratégiához érkezett javaslatok
  • Szóvivőválasztás
  • Hogyan viszonyuljunk a NAT, kerettanterv munkálatokhoz, ill. a jogszabályok társadalmi egyeztetéséhez
  • Mivel helyettesítjük a Kockás infót, hogy kommunikálunk a sajtóval?

A stratégiához érkezett javaslatok közül a pártokra vonatkozóval (Eötvös Társaság) kis módosítással egyetértett az ÜT. A javasolt kiegészítés: „Részükre – amennyiben kinyilvánítják elkötelezettségüket a CKP alapértékei mellett – oktatáspolitikájukat formáló szakmai partnerséget ajánlunk fel.” Ehhez kapcsolódva abban maradtuk, hogy a pártokkal tervezett beszélgetéseket is ebben a szellemben hirdetjük meg (a „beszámoltatást” a feltételt teljesítőknél a szakmai partnerség, az oktatáspolitikában és a konkrét történésekhez való viszonyulásban szakmai segítség felajánlásával fejeljük meg).

Az Eötvös Társaság a stratégiában szerepeltetni kívánja a törvényalkotást is. A törvényalkotás  jelenleg szerepel a CKP alapdokumentumában (nyilatkozat), mint a 3. munkacsoport kötelessége. Azonban a 3. munkacsoport többsége szerint a törvényalkotás nem feladata a CKP-nak. Egyrészt, mert ez a CKP által elektronikus szavazáson megszavazott döntés-előkészítési elveknek nem felelne meg, másrészt mert ez túlmutat a CKP kompetenciáján. Természetesen a 3. mcs nem írhatja felül az alapdokumentumot, erre csak a plenárisnak van lehetősége. Javasoljuk ezért ezt a kérdést a plenáris napirendjére tűzni.

A szóvivőválasztással kapcsolatban abban maradtunk, hogy a következő plenárisig a szóvivők jelölését és a velük való előzetes beszélgetéseket meg kell oldani. Ehhez nem szükséges előzetes szavazás.

A társadalmi egyeztetés problémáit napirenden kívánjuk tartani, és el kívánjuk érni, hogy a készülő dokumentumokat elküldjék a CKP-nak. Törekedni kell más esetekben is a szakképzési kerettantervek véleményezéséhez hasonló egységes fellépésre, és a kialakított álláspont megküldésére az egyeztetésben részt vevő szervezetekhez.

A többi kérdéssel kapcsolatban megbeszéltek következményei a hírlevél témái között megtalálhatók a hírlevélben.

 

Vitára kész a 3. munkacsoport oktatáspolitikai anyaga

Nahalka István az eddigi viták figyelembe vételével összeállított egy hét fejezetből álló dokumentumot, annak rövid változatát, illetve egy összehasonlító táblázatot arról, hogy mi a lényege annak az alapvető szemléletváltásnak és gyakorlati átalakulásnak, amelynek a Civil Közoktatási Platform szerint az oktatáspolitikában be kellene következnie.

A még vitatott kérdéseket személye találkozások során kívánja a munkacsoport megvitatni, melyek közül az elsőre a múlt héten sor került.

A tervek szerint november 20-a környékén a munkacsoport által elfogadott anyagok felkerülnek a CKP levelezőlistájára, és vita után a plenáris elé kerülnek.

 

Javasolt akciók az oktatáspolitikai anyag megismertetésére: a döntés-előkészítési folyamat és a CKP Akadémia

A munkacsoport javasolja, hogy a CKP oktatáspolitikai programjával, koncepciójával kapcsolatos, a széles közvéleményt érintő megismertető tevékenysége két nagy „akcióban” testesüljön meg.

Az egyik egy szimulációra épülő akció, amelyben a koncepció 1. fejezetében leírt, a társadalmi egyeztetési folyamatokra vonatkozó elképzelésünket mintegy kipróbáljuk, miközben egy konkrét (a 7. fejezetben szereplő) témában, vagyis a pedagógusminősítés, belső értékelés, tanfelügyelet kérdésében végig is viszünk egy elképzelt felépítésű folyamatot.  A másik konkrét akció az oktatáspolitikai program, koncepció széles körben történő megismertetése, vitája, feldolgozása . Szükséges egy belső CKP-s folyamat a témák feldolgozására, amelyre egy CKP Akadémia kialakítását javasolják.

 

Levélváltás Lázár Jánossal a szakképzés ügyében

Augusztusban a CKP az oktatással kapcsolatban lévő minisztériumok vezetőinek is elküldte a szakgimnáziumi változtatásokkal kapcsolatos állásfoglalását, felszólítva őket a szakképzés átalakításának leállítására. Eddig nem volt reakció a levelekre, most Lázár Jánostól kaptunk meglehetősen arrogáns hangú választ.
Az eredeti levelet, Lázár János válaszát és az Ügyvivő Testület viszonválaszát itt olvashatja.

 

Sikerrel indult az közoktatási közvélemény-kutatás

Mint már korábban hírt adtunk róla, az OFOE munkacsoportja összeállított egy kérdőívet, amelynek segítségével meg kívánja ismerni a közoktatás iránt érdeklődő pedagógusok, szülők és tanulók véleményét a közoktatás aktuális kérdéseivel kapcsolatban.

A kérdőív a következő linken nyitható meg: http://www.t-tudok.hu/?kerdoiv/kozoktatas-megujulasaert-kerdoiv

A közzététel óta eltelt egy hét alatt már 4000 fő vett részt a felmérésben, amelynek eredményeit november végén ismerhetjük meg.

Kérjük, ha még nem tettétek, minél hamarabb töltsétek ki a kérdőívet, és segítsetek a terjesztésében! (A tervek szerint a felmérés egy hét múlva zárul.)

 

Sajtónyilatkozat a Magyar Hírlap CKP-vel kapcsolatos cikke nyomán

A cikk és a válasz itt olvasható.

 

Reagálás a Jobbik nemzeti konzultációjának oktatással kapcsolatos kérdésére

A CKP támogatja a több szülői szervezet által jegyzett, a Jobbik „Valódi nemzeti konzultációja” egyik oktatást érintő kérdésére („Egyetért-e Ön azzal, hogy a beilleszkedni nem akaró, társaikat zavaró és a pedagógusok munkáját ellehetetlenítő gyerekeket bentlakásos oktatási intézményekben kellene elhelyezni?”) reagáló és azt, illetve annak mögöttes tartalmát elítélő véleményét. A nyilatkozatot itt olvashatja.

 

Nyilatkozat a kötelező gimnáziumi felvételi kapcsán

….Vigyázat, a kapuk záródnak!

 

Megújul a Tanítanék és a CKP honlapja

A honlap szerkezete a munkacsoportokkal való egyeztetés alapján még tovább változik. Várjuk a javaslatokat, kritikákat – és várjuk azokat, akik vállakoznak a wordpress-ben történő szerksztésre.

A Tanítanék honlapjának címe továbbra is tanitanek.com.

A CKP honlapjának címe: ckp.tanitanek.com.

 

SZERVEZETEK HÍREI

Tanítanék Mozgalom

Sulyok Blanka állt Pukli István helyére a Tanítanék Mozgalomban, miután a Mozgalomhoz csatlakozó szervezetek ezt jóváhagyták.

A Tanítanék csatlakozott a miskolciak tiltakozásához.

A Mozgalom nyílt vitára szólította fel Palkovics László államtitkárt.

Lépjünk, hogy léphessenek

A szervezet Szegénységellenes Világnapon szervezett akciója gyermeküket ápoló szülők anyagi nehézségeiről, tarthatatlan, méltánytalan juttatásairól szólt.

A szervezet támogatókat keres projektjéhez, amely érdekében, hogy halmozottan sérült, nem beszélő, kezüket írásra használni nem tudó gyermekeknek és felnőtteknek szeretné lehetővé tenni, hogy egy szemvezérelt eszköz segítségével kommunikálni tudjanak. Számlaszámuk: ” Lépjünk, hogy léphessenek!” Közhasznú Egyesület 10918001-00000088-52540000

 

SAJTÓFIGYELŐ